منوي وب سايت
 • صفحه اصلي
 • تعبير خواب
 • فال روزانه
 • فال حافظ
 • فال با قرآن
 • فال انبيا
 • فال شغل
 • طالع بيني چيني
 • طالع بيني هندي
 • طالع بيني مصري
 • فال پرندگان
 • فال بوسه
 • فال درخت
 • فال ازدواج
 • فال ميوه
 • شخصيت شناسي هندسي
 • شخصيت شناسي روز تولد
 • شخصيت شناسي گروه خوني
 • شخصيت شناسي با پنير
 • شخصيت شناسي با رنگ
 • شخصيت شناسي رنگ چشم
 • شخصيت شناسي ماه ها
 • شخصيت شناسي فصل ها
 • شخصيت شناسي حرف نام (ابجد)
 • شخصيت شناسي رنگ دوست
 • شخصيت شناسي خواب
 • تعبير خواب حضرت سليمان
 • تعبير خواب امام جعفر صادق
 • فال بازي خيال
 • تست کور رنگي
 • تست شخصيت شناسي
 • تعبير خواب منوچهر مطيعي تهراني  تعبير خواب جنازه انسان

  در نفايس الفنون تصريح شده که جنازه و مرده مال حرام است. مرحوم مجلسي نوشته اگر کسي در خواب جنازه يا مرده ببيند از غائب به او خبر مي رسد و ابن سيرين معتقد است که اگر کسي ببيند جنازه اي مي برند خداوند او را بر تعداد افرادي که به دنبال جنازه روان هستند و او را تشييع مي کنند امارت و فرمان روائي مي دهد و بالاخره از امام صادق _ ع _ روايت است که ديدن جنازه در خواب خوب است زيرا براي بيننده خواب بزرگي و مال و عزت و جاه مي آورد. مشاهده جنازه اي که به دوش مي برند نيکو است چون فراغت از رنج و اندوه است و چنان چه بيمار باشيم بهبود مي يابيم و اگر مديون باشيم اداي دين مي کنيم. اگر بيننده خواب خودش را مرده ببيند عمرش دراز مي شود که همه معبران اسلامي و بيگانه در اين مورد بخصوص اتفاق نظر دارند. اگر در خواب ببينيم که مرده بيمار است اين هم خوب نيست و توصيه شده که بيننده خواب بايد مراقب سلامت خويش باشد و چندي از خطر کردن بپرهيزد و خشمگين نشود و از عزيمت به سفر خودداري کند و از دخالت در اموري که مي تواند بي تفاوت بماند خودداري کند. کندن قبر و مشاهده جنازه خوب است منهاي لمس جنازه. اگر در خواب ديديدم کسي که مي دانيم مرده چيزي به ما داد خوب است چون مالي به بيننده خواب مي رسد و پولي بدست مي آورد. اگر جنازه اي را ببينيد که از جاي برخاست و از شما دعوت کرد که با او همراهي کنيد خوب نيست. اگر جنازه اي را شيک و با لباس تميز و خوب مشاهده کنيد نيکو است و براي شما خوشحالي و مسرت مي رسد ولي اگر بد لباس و ژوليده و کثيف و آشفته بود بد است چرا که شما را غمگين و رنجيده مي کند و نشان آن است که در روزهاي آينده به شما غم مي رسد.


  براي مشاهده تعبير خواب مورد نظر، لطفا موضوع دلخواه خود را از ليست موضوعات زير انتخاب نماييد.

  حرف «آ»
  آب - آبادانی - آبدستان - آبستنی - آبشار - آبگینه - آبله - آبنوس - آتش - آجر - آروغ - آستانه - آسمان - آسیاب - آشتی - آغوش - آفتاب - آفتابه - آلو - آوار - آواز - آویختن - آیینه -

  حرف «ا»
  ابر - ابرو - ابریشم - اتاق - ادرار - ارّه - اژدها - اسب - اسباب بازی - استخر - استخوان - استر - استوانه - اسپند - افتادن - انار - انجیر - اندام - انگبین (عسل) - انگشتان - انگشتانه - انگشتر - ایوان -

  حرف «ب»
  باد - باد گلو - بادام - بادمجان - بادیه - بادکنک - بار - باران - بارانداز - بارانی - بارداری - باز - بازو - بازوبند - بازی - باتری - باغ - بافتن - باقلا - بالا رفتن - بالش - بالن - بام - بانگ - بانک - ببر - بت - بخشیدن - بخور - برج - برف - برق - برگ - برنج - بره - برهنگی - بز - بزازی - بلبل - بلور - بلوط - بنا - بنفشه - به - بهار - بهشت - بوتیمار - بوریا - بوزینه - بوسه - بوق زدن - بول - بوف - بیابان - بید (حشره) - بید (درخت) - بیماری - بینی -

  حرف «پ»
  پاپیون - پاچه - پادشاه - پارچه - پارگی - پارو - پاسبان - پاشنه - پالان - پالتو - پای - پر - پر پهن - پرتقال - پرده - پرستو - پرنده - پرواز - پروانه - پری - پریدن - پست - پستان - پستان بند - پسته - پشت - پشتی - پشم - پشه - پل - پلنگ - پله - پلو - پلک - پنبه - پنجه - پنکه - پوتین - پوست - پوستین - پول - پیاز - پیاله - پیانو - پیپ - پیت - پیر - پیراهن - پیسی - پیش بند - پیشانی - پیغمبران - پیمانه - پینه دوز -

  حرف «ت»
  تاب - تابستان - تابه - تابوت - تاج - تار - تاراج - تاریکی - تازیانه - تایپ - تاک - تب - تبر - تپه - تخت - تخت خواب - تخمه - ترازو - تراس - ترب - تربچه - ترخون - ترس - ترشی - ترمز - ترمه - ترن - ترنج - تگرگ - ترنگبین - تره - تریاک - تریبون - تسبیح - تشت - تشنگی - تغار - تفنگ - تقویم - تلفن - تلویزیون - تلکس و تلگراف - تمشک - تن - تندیس - تنور - ته چین - ته دیگ - تهمت - توبره - توپ - توت - توتون - تون - تونل - تیر - تکمه -

  حرف «ج»
  جاجیم - جاده - جادو - جارختی - جارو - جاسیگاری - جالیز - جام - جانماز - جانور - جبین - جت - جدال - جرز - جرقه - جریمه - جسد حیوان - جغجغه - جغد - جفت - جگر - جاز - جلگه - جماع - جن - جنازه انسان - جنگ - جنین - جهنم - جهیز - جو - جواز - جوال - جوالدوز - جوان - جوجه - جوراب - جوی - جیب - جیپ - جیرجیرک - جیغ -

  حرف «چ»
  چاپ - چادر - چارقد - چاق - چاقچور - چاقو - چاله - چانه - چاه - چای - چپاول - چتر - چراغ - چرتکه - چرخ - چرخشت - چرم - چروک - چرک - چسب - چشم - چشمه - چغاله - چغندر - چفت - چلاق - چلچراغ - چلو - چلوار - چماق - چمباتمه - چمدان - چمن - چنار - چنبره - چنگال - چنگک - چهارپا - چوب - چوب پنبه - چوب کبریت - چوبک - چوپان - چوگان - چیت - چینه - چینه دان - چکش - چکمه - چکه -

  حرف «ح»
  حاجی - حاجی فیروز - حاملگی - حب - حباب - حجامت -

  حرف «خ»
  خامه - خانه - خاویار - خاک - خاکستر - خر - خرزهره - خرمهره - خرابه - خربزه - خرچنگ - خردل - خرس - خرگوش - خرما - خرمن - خروس - خرید - خرک - خز - خزان - خشت - خفاش - خلال - خمیر - خنجر - خنده - خوشه - خون - خوک - خیار - خیمه - خیک -

  حرف «د»
  دارچین - دارو - داس - دام - دانه - دختر - در - دربان - درخت - درشکه - درویش - دریا - دزد - دژخیم - دست - دستبند - دستشویی - دستمال - دستکش - دشمن - دشنه - دعوا - دعوت - دنبه - دندان - ده - دهان - دوچرخه - دوختن - دود - دودکش - دوربین - دولت - دیگ - دیو - دیوار - دیوانه - دکتر - دکمه -

  حرف «ر»
  رادار - رادیو - رازیانه - راسو - ران - راه - رب - رب - رشته - رف - رفتگر - رفو - رقص - رمال - رمان - رنده - رنگ - روبان - روباه - روبنده - روح - رودخانه - روده - روز - روزن - روژ - روغن - رولت - ریحان - ریش - ریگ - ریمل - رینگ -

  حرف «ز»
  زاغ - زالو - زانو - زبان - زخم - زراعت - زرافه - زردآلو - زردچوبه - زرشک - زری - زعفران - زلزله - زمستان - زمین - زن - زنبق - زنبور - زنبیل - زنجبیل - زنجیر - زندان - زهر - زوزه - زولبیا - زیتون - زیرسیگاری - زیره - زیلو - زین - زکام -

  حرف «س»
  ساختمان - سار - ساردین - ساس - ساطور - ساعت - ساعد - ساق - سالاد - سالک - سایبان - ساک - سبزه - سبو - سبوس - سبیل - سپر - ستاره - سجاده - سرمه - سرنگ - سرو - سرکه - سس - سشوار - سطل - سفر - سفره - سقز - سقف - سگ - سایه - سماق - سمنو - سمور - سنبل - سنجاب - سنجاق - سنجد - سندان - سنگ - سه تار - سهره - سوت - سوراخ - سوزن - سوسمار - سوسن - سوسک - سوهان - سیب - سیر - سیرابی - سیرک - سیگار - سیل - سیمان - سیمرغ - سینما - سینه - سینه بند - سینی - سکنجبین - سکه -

  حرف «ش»
  شاخ - شاخه - شاسی - شاش - شال - شانه - شاهدانه - شاهین - شب - شب بو - شبدر - شپش - شتر - شترمرغ - شته - شخم - شراب - شربت - شفتالو - شقایق - شقیقه - شلغم - شلوار - شمد - شمشاد - شمشیر - شمع - شمعدان - شن - شنبلیله - شهد - شوربا - شیر - شیرخشت - شیشه - شیطان - شکار - شکر - شکلات - شکنبه - شکنجه - شکوفه -

  حرف «ص»
  صابون - صاعقه - صافی - صبح - صفحه - صندلی - صندوق - صنوبر -

  حرف «ط»
  طاووس - طبق - طبل - طشت - طلا - طلاق - طلبکار - طلق - طناب - طوطی - طوق -

  حرف «ع»
  عاج - عاقد - عبا - عبادت - عبور - عبور - عرعر - عرق - عروسی - عسل - عشق - عصا - عطار - عطر - عطسه - عقیق - علف - عناب - عنبر - عنتر - عنقا - عنکبوت - عود - عید - عینک -

  حرف «غ»
  غار - غارت - غبار - غذا - غرابه - غربال - غزال - غسل - غمباد - غوره - غول -

  حرف «ف»
  فاستونی - فاضلاب - فال - فالوده - فانوس - فتق - فتیله - فر - فر - فراش - فرچه - فرش - فرشته - فرعون - فرغان - فرفره - فروش - فرینی - فسنجان - فضله - فلفل - فنجان - فندق - فندک - فنر - فیروزه - فیل - فیله - فین - فنچ -

  حرف «ق»
  قاب - قابلمه - قابله - قارچ - قالی - قرآن - قربانی - قرقاول - قرقره - قصاب - قصر - قطار - قفس - قفل - قلم - قلیان - قمار - قماش - قمری - قمقمه - قنات - قناد - قناری - قبر - قند - قوچ - قورباغه - قورمه - قوری - قوز - قیچی - قیر -

  حرف «ک»
  کابل - کابین - کاج - کارت - کاشی - کالباس - کامیون - کاه گل - کاهو - کباب - کباده - کبوتر - کبک - کتاب - کتان - کدو - کر - کرباس - کرست - کرفس - کرم - کراوات - کریستال - کرکره - کرکس - کشتی - کشک - کفتار - کفش - کفگیر - کلاغ - کلاه - کلوچه - کلید - کمربند - کنجد - کندو - کنگر - کوچه - کوسه - کوفته - کوه - کوکب - کوکو - کیسه - کیف -

  حرف «گ»
  گاراژ - گاری - گالش - گاو - گچ - گدا - گرامافون - گربه - گردباد - گردو - گز - گشنیز - گِل - گل - گلاب - گلابی - گلو - گردنبند - گنبد - گنجشک - گنجه - گندم - گهواره - گوجه - گورخر - گوریل - گوساله - گوسفند - گوش - گوشت - گوشواره - گونی - گوهر - گیتار - گیسو - گیلاس -

  حرف «ل»
  لابراتوار - لاجوردی - لاستیک - لاله عباسی - لامپ - لاک پشت - لب - لباس - لحاف - لواشک - لوبیا - لیمو - لیوان -

  حرف «م»
  مار - ماشین - ماهی - مجسمه - مدفوع - مرجان - مرده - مرده حیوان - مرغابی - مروارید - مژگان - مس - مستراح - مسجد - مسواک - مگس - ملخ - مورچه - موش - موم - میمون - میوه -

  حرف «ن»
  نارگیل - نارنج - ناف - ناقوس - نامه - نان - ناودان - نبات - نجار - نخل - نخود - نردبان - نرگس - نشاسته - نعره - نعل - نقره - نمد - نهنگ - نیمرو -

  حرف «و»
  وافور - وان - وانت - وضو - ویرانی -

  حرف «ه»
  هاون - هلو - هندوانه - هواپیما - هیزم -

  حرف «ي»
  ياقوت - يخ - يشم - ينگه - يوز -

  تا کنون اين بخش از سايت 1449934 بار اجرا شده است.