منوي وب سايت
 • صفحه اصلي
 • تعبير خواب
 • فال روزانه
 • فال حافظ
 • فال با قرآن
 • فال انبيا
 • فال شغل
 • طالع بيني چيني
 • طالع بيني هندي
 • طالع بيني مصري
 • فال پرندگان
 • فال بوسه
 • فال درخت
 • فال ازدواج
 • فال ميوه
 • شخصيت شناسي هندسي
 • شخصيت شناسي روز تولد
 • شخصيت شناسي گروه خوني
 • شخصيت شناسي با پنير
 • شخصيت شناسي با رنگ
 • شخصيت شناسي رنگ چشم
 • شخصيت شناسي ماه ها
 • شخصيت شناسي فصل ها
 • شخصيت شناسي حرف نام (ابجد)
 • شخصيت شناسي رنگ دوست
 • شخصيت شناسي خواب
 • تعبير خواب حضرت سليمان
 • تعبير خواب امام جعفر صادق
 • فال بازي خيال
 • تست کور رنگي
 • تست شخصيت شناسي
 • تعبير خواب حضرت سليمان

  خوابي كه در روز ششم بيند ، بعد از يكروز يا دو روز تعبيرش ظاهر شود

  در روز نهم خوابي كه ديده شود ، در همان روز اثرش ظاهر شود

  در روز دهم و يازدهم ، تعبيرش بعد از بيست روز به ظهور آيد

  در روز سيزدهم خواب كه ديده شود ، بعد از نُه روز تعبيرش ظاهر شود

  در روز چهاردهم ، بعد از بيست و شش روز بعمل آيد

  در روز پانزدهم، بعد از سه روز اثرش ظاهر شود

  در روز بيست و هشتم ، در همان روز اثرش ظاهر شود

  و در بيست و نهم نيز، در همان روز ، اثر و تعبيرش ظاهر و هويدا شود
  تا کنون اين بخش از سايت بار اجرا شده است.