منوي وب سايت
 • صفحه اصلي
 • تعبير خواب
 • فال روزانه
 • فال حافظ
 • فال با قرآن
 • فال انبيا
 • فال شغل
 • طالع بيني چيني
 • طالع بيني هندي
 • طالع بيني مصري
 • فال پرندگان
 • فال بوسه
 • فال درخت
 • فال ازدواج
 • فال ميوه
 • شخصيت شناسي هندسي
 • شخصيت شناسي روز تولد
 • شخصيت شناسي گروه خوني
 • شخصيت شناسي با پنير
 • شخصيت شناسي با رنگ
 • شخصيت شناسي رنگ چشم
 • شخصيت شناسي ماه ها
 • شخصيت شناسي فصل ها
 • شخصيت شناسي حرف نام (ابجد)
 • شخصيت شناسي رنگ دوست
 • شخصيت شناسي خواب
 • تعبير خواب حضرت سليمان
 • تعبير خواب امام جعفر صادق
 • فال بازي خيال
 • تست کور رنگي
 • تست شخصيت شناسي
 • تعبير خواب امام جعفر صادق

  منقول است از حضرت امام جعفرصادق (ع) كه :

  خواب ديدن اول ماه ، باطل است

  دوم و سوم ، برعكس بود

  چهارم و پنجم ، به تأخير افتد

  ششم و هفتم و هشتم و نهم ، آنچه را بيند، راست بود

  دهم و يازدهم و دوازدهم ، به تأخير افتد

  سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم ، نه خير باشد و نه شر ، باطل است

  شانزدهم و هفدهم ، به تأخير افتد

  هجدهم و نوزدهم ، درست باشد

  بيستم و بيست و يكم ، دروغ باشد

  بيست و دوم و بيست وسوم ، فرح و شادي باشد

  بيست و چهارم و بيست و پنجم ، برعكس باشد

  بيست و ششم و بيست و هفتم نيز برعكس باشد

  بيست و هشتم ، درست باشد

  بيست و نهم و سي ام ، راست باشد

  تا کنون اين بخش از سايت بار اجرا شده است.